Als u vergoedingen en/of prijzengelden betaalt aan spelers, moet u dit soms doorgeven aan de Belastingdienst. Voorkom problemen achteraf en controleer of dit bij u het geval is. In dit artikel leest u meer hierover.

In de Nederlandse samenleving is een grote rol weggelegd voor de sportbeoefening. In hoofdzaak op recreatief niveau, maar in Nederland hebben we ook een goed topsportklimaat. Niet voor niets zijn we als klein landje op diverse sporten “top of the bill”. Denk aan sporten als voetbal, zwemmen, honkbal, korfbal, diverse vechtsporten, windsurfen, paardensport, biljart ….etc.etc.

Zoals in elke sport sprake is van spelregels, kent ook de Nederlandse Staat op diverse gebieden spelregels. Eén van die gebieden betreft het terrein van de belastingheffing. Deze fiscale spelregels zijn van belang voor de mensen die voor het uitoefenen van hun sport een beloning krijgen. Als die beloning over een langere tijd gezien meer bedraagt dan de kosten die men er voor moet maken, dan is mogelijk sprake van een zogenoemde “bron van inkomen”. Beoordeeld moet dan worden of de sporter over deze bron belasting verschuldigd is. Dat kan de Belastingdienst doen als men een opgave krijgt van de inkomsten en de kosten. Het bekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk de aangifte Inkomstenbelasting die elk jaar voor 1 april moet worden ingediend.
Om er zicht op te houden of sporters een juiste én volledige belastingopgave doen, vraagt de Belastingdienst bij verenigingen op welke bedragen aan de sporters zijn uitbetaald.

Is er sprake van een dienstbetrekking, dan is de sporter in loondienst en moet de werkgever loonheffingen inhouden.
Als er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan moeten – als de inkomsten voor de sporter een bron van inkomen vormen - de inkomsten door de sporter in de inkomstenbelasting worden aangegeven als “winst uit onderneming” of als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Veel sporters vallen onder die laatste categorie, ook biljarters.

In samenspraak met de KNBB is in 2012 een aantal bezoeken afgelegd aan biljartverenigingen, verdeeld over de diverse disciplines (carambole / driebanden / snooker / pool). Daarbij is geconstateerd dat er regelmatig betalingen aan spelers plaatsvinden die meer zijn dan een kostenvergoeding, waardoor er voor de speler sprake is van een bron van inkomen. Bij de bezochte verenigingen was geen sprake van spelers die in dienstbetrekking waren. De betalingen vinden vaak plaats aan biljarters die geen zelfstandige ondernemers zijn. Deze betalingen werden helaas soms niet aan de Belastingdienst doorgegeven, terwijl dit wel verplicht is. Voor de uitbetaling aan deze categorie is de “Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde” ontwikkeld. Via dit programma of formulier moet jaarlijks een opgave van de uitbetaalde bedragen gedaan worden aan de Belastingdienst. Verantwoordelijk hiervoor is de vereniging of stichting namens wie de sporter deelneemt aan de competitie/wedstrijden, of eventueel de sponsor als sprake is van een team dat niet in verenigingsverband deelneemt. Verder kan – als er geen sprake is van een vereniging - ook aan de aanvoerder of teamleider verzocht worden om jaarlijks een opgave te doen.


Zo’n opgave van uitbetaalde bedragen is niet nodig als de sporter per evenement dan wel per competitie niet meer dan € 250 ontvangt. Ook is zo’n opgave niet nodig als de sporter een beloning ontvangt die binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling blijft.


Meer informatie:
- Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, op de site van de Belastingdienst is een speciaal onderdeel Sport en belasting te vinden. Hierbij is ook een schema is opgenomen met namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen “Sport” verspreid over het hele land.
- De Belastingdienst heeft voor de opgaaf van betalingen aan derden een gratis programma beschikbaar. Dit programma en extra informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.belastingdienst.nl
- In de door de Belastingdienst samengestelde handleiding “Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling” (te downloaden van www.belastingdienst.nl) is een schema opgenomen aan de hand waarvan bepaald kan worden of iemand als beroepssporter moet worden aangemerkt en als dat zo is, of de Artiesten- en beroepssportersregeling van toepassing is.